Курси післядипломної освіти

№ 1 Акушерство і гінекологія домашніх тварин

akusherstvo

Основна

 1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
 2. Noakes D. E., Parkinson T. J., England G. C. W. (ed.). Arthur's veterinary reproduction and obstetrics-E-book. – Elsevier Health Sciences, 2018.
 3. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / В.А. Яблонський, С.П. Хомин, Г.М. Калиновський та ін.: За ред. В.А. Яблонського, С.П. Хомина: Підручник. − Вінниця: Нова Книга, 2006. − 592 с.
 4. Словник термінів з відтворення тварин / Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, С.С. Волков та ін.; за ред. Харути Г.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 100 с.
 5. Відтворення сільськогосподарських тварин: навчальний посібник // Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, С.С. Волков та ін. – Біла Церква: БНАУ, 2011. – 328 с.
 6. Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / Г.Г. Харута, С.С. Волков, І.М. Плахотнюк та ін. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 445 с.

Допоміжна

 1. Veterinary Reproduction and Obstetrics: Tenth edition / David E. Noakes, Timothy J. Parkinson, Gary C. W. England. 2018. 849 p.
 2. Andersen M. D. et al. Animal models of fetal medicine and obstetrics //Experimental animal models of human diseases-an effective therapeutic strategy. – 2018. – Т. 10.
 3. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби: навч. посібник / Г. Калиновський, В. Яблонський, М. Пелехатий та ін. − Житомир: Полісся, 2011. – 464 с.
 4. Фізіологія та патологія розмноження коней: навч. посібник / Березовський А.В., Харенко М.І., Подвалюк Д.В. та ін. − Київ: ДІА, 2014. – 439 с. 

 1. https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/veterinary_obstetrics_gynecology_andrology_clinics
 2. https://academic-accelerator.com/encyclopedia/veterinary-obstetrics
 3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 2 Анатомія домашніх тварин

Model of pig body showing skeletal structure and internal organs.

Базова:
1. Анатомія свійських тварин: підручник. / С. К. Рудик та ін.; за заг. ред. С. К.
Рудика. Київ : Аграрна освіта, 2001. 575 с.: іл.
2. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія : навчальний посібник.
Київ : Аграрна освіта 2001. 78 с.
3. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія :
навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2007. 76 с.
Допоміжна:
1. Анатомия домашних животных: Практикум по препарированию : Учеб.
Пособие для вузов / Под. общ. ред. Г. А. Гиммельрейха. Киев : Вища школа,
1980. 136 с.
2. Попеско П. Атлас анатомии домашних животных : Братислава, 1974. 187 с.
3. Color atlas of small animal anatomy : the essentials / Thomas O. McCracken,
Robert A. Kainer. Blackwell Publishing, 2008. Р. 161.
4. Howard E. Evans, Alexander de Lahunta. Guide to the Dissection of the Dog.
Description : Eighth Edition. St. Louis, Missouri : Elsevier, 2017. Р. 341.
5. Howard E. Evans, Alexander de Lahunta. Miller’s anatomy of the dog : Elsevier,
2013. Р. 871.
6. König Horst Erich, Liebich Hans-Georg. Avian anatomy. Textbook and Colour
Atlas. Publishing, 2016. Р. 359.
7. König Horst Erich, Liebich Hans-Georg. Veterinary Anatomy of Domestic
Animals. Textbook and Colour Atlas. Stuttgart New York : Thieme, 2020. Р.
859.
8. Lorenz, Michael D. Handbook of veterinary neurology / Michael D. Lorenz, Joan
R. Coates, Marc Kent : Eighth Edition. St. Louis, Missouri : Elsevier, 2011. Р.
549.
9. Sturtz R., Asprea L. Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians and
Nurses. A Clinical Approach : Wiley-Blackwell , 2012. Р.163.
10. Textbook of veterinary anatomy / K.M. Dyce, C.J.G. Wensing. 2010

 1. 1. Файловий архів студентів. URL : https://studfile.net/
  2. PDFdrive (пошукова система для PDF-файлів). URL : https://www.pdfdrive.com/
  3. Cell Press. URL : https://www.cell.com/
  4. Nature. URL : https://www.nature.com/
  5. PubMed. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  6. Science URL : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639
  7. Veterian Key. URL : https://veteriankey.com/

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 105
Лекції 30
Лабор. 75

Самостійна робота

45

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 3 Анатомія і фізіологія бджіл. Хвороби бджіл

zobrazhennia_2023-04-14_152050649

1. Галатюк О. Є. Хвороби бджіл та основи бджільництва: навчальний
посібник. Житомир: Полісся, 2017. 300с.
1. Галатюк О. Є., Петренко С.О. Бджільництво та профілактика хвороб:
навчальний посібник. Одеса: ОДАУ, 2020. 295с.
2. Мринський І.М., Корбич Н.М. Шкідники бджіл: навчальний посібник.
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 420 с.
3. Технологія виробництва, зберігання та переробки продукції
бджільництва: підручник / Петренко С. О. , Петренко.І О. , В. М. Ясько та
ін. Одеса: Бондаренко М. О., 2018. 556 с.
Допоміжна:
1. Бондаренко О.М., Усачова В.Є. Технологія виробництва продукції
бджільництва: практикум. Полтава, 2018. 180 с.
2. Броварський В.Д., Лосєв О.М., Головецький І.І. Технологія
виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник. НУБіП. 2013. 156
с.
3. Васильев М. Популярная энциклопедия пчеловода. Донецк :
Донеччина, 2002. 608 с, ил.
4. Галатюк О. Є Хвороби бджіл та основи бджільництва: навчальний
посібник. Житомир : “Полісся”, 2006. 278 с
5. Інструкція , щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл
від 30.01.2001 р., за № 9.
6. Корж В. Н. Рациональное практическое пчеловодство. Кн. 4.
Интенсивное пчеловодство. Харьков, 2005. 240 с.
7. Лановська М. Г. та ін. Практикум з бджільництва. Умань, 2006. 192 с.
8. Луців В.О., Луців О.В. Методичні рекомендації «Хвороби бджіл»
Львів, 2010. 94с.
9. Мирось В. В., Бабарика І. Г. Бджільництво: навч. Посібник. Харків.
2007. 278 с.
10. Мирось В. В., Ковтун С. Б. Практикум з бджільництва. Харків :
ХНАУ, 2014. 192 с.
11. Назаренко О. С, Євстаф’єва В. О. Рекомендації з діагностики та
заходів боротьби за вароозу медоносних бджіл. Полтава, 2019. 30 с.
12. Разанова О.П. Використання апівіту для боротьби з варроатозом
бджіл. Monografia Pokonferencyjna «Rozwój i praktyka». 2017. Warszawa. С. 19-
21
13. Технологія виробництва продукції бджільництва: навчальний
посібник / Разанов С.Ф. та ін. Київ: Аграрна освіта, 2010. 276 с
14. Технологія виробництва, зберігання та переробки продукції
бджільництва: підручник / Петренко С. О. , Петренко.І О. , В. М. Ясько та
ін. Одеса: Бондаренко М. О., 2017. 536 с
15. Технологія продуктів бджільництва: навчальний посібник /
Агапова Є. М., Китаєва А. П., Хамід К. О., Ткаченко І. Є.. Одеса. 2016. 96 с.
16. Хмара П. Я. Технологія оздоровлення бджіл без медикаментів -
шкодочинників здоров’ю людей (Порадник пасічнику). Київ : ТОВ Маклаут, 2008

 1. 1. Бібліотека журналу «Пасіка» URL:
  https://med.lviv.ua/store/categories/6/attributes/96 (дата звернення: 23.08.
  2021).
  2. Васильев М. Популярная энциклопедия пчеловода. Донецк : Донеччина,
  2002. URL: http://www.e-
  catalog.name/x/x/x?I21DBN=NBUV_PRINT&P21DBN=NBUV&S21FMT=FULLW
  _print&S21CNR=500&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&S21SRW=&S21ALL=
  %28%3C.%3EK%3D%D0%9F%D0%A7%D0%95%D0%9B$%3C.%3E%29&FT_P
  REFIX=K=&SAME_SEARCH=&FT_REQUEST=&FT_DISTANCE=&FT_PARA
  MS=&FT_NEAR_MFN (дата звернення: 23.08. 2021).
  3. Галатюк О. Є Хвороби бджіл та основи бджільництва: навчальний
  посібник. Житомир : “Полісся”, 2006. 278 с. URL:
  http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2591/1/Khvoroby_bdzhil_ta_osnovy
  _bdzhil'nytstva.pdf (дата звернення: 23.08. 2021).
  4. Мирось В. В., Ковтун С. Б. Практикум з бджільництва. Харків : ХНАУ, 2014. URL:
  https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0
  %BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%20%D
  0%B1%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%
  D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf (дата звернення: 23.08. 2021).
  5. Поліщук В. П. Бджільництво. Львів, Український пасічник. 2001. 294 с
  URL: https://med.lviv.ua/store/categories/6/attributes/35/wares/8129 (дата
  звернення: 23.08. 2021).
  6. Поліщук В.П., Гайдар В.А. Пасіка. Київ: ТОВ Перфект Стайл, 2008. 258 с
  URL: https://prom.ua/p1214186857-paseka-polischuk-gajdar.html (дата
  звернення: 23.08. 2021).
  7. Технологія продуктів бджільництва: навчальний посібник / Агапова Є. М.
  та ін. Є.. Одеса. 2016. 96 с. URL: http://hdl.handle.net/123456789/625 (дата
  звернення: 23.08. 2021).
  8. Технологія виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник /
  Разанов С.Ф. та ін. Київ: Аграрна освіта, 2010. 276 с. . URL:
  http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/6527/1/Tekhnol_vyrobn_prod_bdzhil.p
  df (дата звернення: 23.08. 2021).
  9. Хмара П. Я. Технологія оздоровлення бджіл без медикаментів -
  шкодочинників здоров’ю людей (Порадник пасічнику). Київ : ТОВ
  Маклаут, 2008, 170с. URL:
  https://med.lviv.ua/uk/store/categories/6/attributes/35/wares/8215 (дата
  звернення: 23.08. 2021)

Загальний обсяг, години

120

 

Кредитів

4

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 90
Лекції 30
Лабор. 60

Самостійна робота

30

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 4 Анатомія і фізіологія екзотичних твари

656e2fec4e3fe1032c5ab238

Базова:
1. Анатомія свійських тварин: підручник. / С. К. Рудик та ін.; за заг. ред. С. К.
Рудика. Київ : Аграрна освіта, 2001. 575 с.: іл.
2. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія : навчальний посібник.
Київ : Аграрна освіта 2001. 78 с.
3. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія :
навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2007. 76 с.
Допоміжна:
1. Анатомия домашних животных: Практикум по препарированию : Учеб.
Пособие для вузов / Под. общ. ред. Г. А. Гиммельрейха. Киев : Вища школа,
1980. 136 с.
2. Попеско П. Атлас анатомии домашних животных : Братислава, 1974. 187 с.
3. Color atlas of small animal anatomy : the essentials / Thomas O. McCracken,
Robert A. Kainer. Blackwell Publishing, 2008. Р. 161.
4. Howard E. Evans, Alexander de Lahunta. Guide to the Dissection of the Dog.
Description : Eighth Edition. St. Louis, Missouri : Elsevier, 2017. Р. 341.
5. Howard E. Evans, Alexander de Lahunta. Miller’s anatomy of the dog : Elsevier,
2013. Р. 871.
6. König Horst Erich, Liebich Hans-Georg. Avian anatomy. Textbook and Colour
Atlas. Publishing, 2016. Р. 359.
7. König Horst Erich, Liebich Hans-Georg. Veterinary Anatomy of Domestic
Animals. Textbook and Colour Atlas. Stuttgart New York : Thieme, 2020. Р.
859.
8. Lorenz, Michael D. Handbook of veterinary neurology / Michael D. Lorenz, Joan
R. Coates, Marc Kent : Eighth Edition. St. Louis, Missouri : Elsevier, 2011. Р.
549.
9. Sturtz R., Asprea L. Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians and
Nurses. A Clinical Approach : Wiley-Blackwell , 2012. Р.163.
10. Textbook of veterinary anatomy / K.M. Dyce, C.J.G. Wensing. 2010.

 1. 1. Файловий архів студентів. URL : https://studfile.net/
  2. PDFdrive (пошукова система для PDF-файлів). URL : https://www.pdfdrive.com/
  3. Cell Press. URL : https://www.cell.com/
  4. Nature. URL : https://www.nature.com/
  5. PubMed. URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  6. Science URL : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639
  7. Veterian Key. URL : https://veteriankey.com

Загальний обсяг, години

180

 

Кредитів

6

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 120
Лекції 40
Лабор. 80

Самостійна робота

60

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 5 Анатомія і фізіологія риб

389552ab7bdb3edd5a78eb9ac1dbc35e

Основна:
1. Анисимова И. М., Лавровский В. В. Ихтиология. – М.: Высшая школа. – 1991. – 288 с.
2. Банников А.Г., Бобринский Н.А., Матвеев Б.С. Курс зоологии: хордовые. - М.: Сов.
наука, 1956. – Т. 2 – 443 с.
3. Наумов С.П. Зоологія хребетних. - М.:Радянська школа. – 1951.- 399 с.
4. Мельник О.П., Костюк В.В., Шевченко П.Г.Анатомія риб: Підручник / Під ред. О. П.
Мельника – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 624 с.
Додаткова:
1. Анатомія свійських тварин: Підручник / С. К. Рудик, Ю. О. Павловський, Б.В.
Криштофорова та ін.; за ред. С. К. Рудика. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 575 с.
2. Гуртовой Н. Н., Матвеев Б. С., Дзержинский Ф. Я. Практическая зоотомия позвоночных.
– М.: Высшая школа, 1976. – 351 с.
3. Мартышев Ф. Г. Краткий курс прудового рыбоводства. – М.: Вища школа. – 1964. – С.
43-83
4. Ремер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. – М.: Мир, 1992. – Т.1 (2). – 406 с.
5. Загальна іхтіологія / Шерман І. М., Пилиренко Ю. В., шевченко П. Г. – К. : Аграрна
освіта, 2009. – 454 с. 6. .Richard V. F. S. Sadleir The reproduction of vertebrates. – London:
Academic Press. – 1973. – 227 p

Загальний обсяг, години

180

 

Кредитів

6

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 120
Лекції 40
Лабор. 80

Самостійна робота

60

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 6 Анестезіологія дрібних тварин

dog-anesthesia-868086770-2000-505107ad563248c58172a4c00684e1ba

1 Магда І.І. Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії і
анестезіології. /І.І. Магда, І.І. Воронін, Є.М. Пономаренко, Г. М.
Фоменко. -К.:Вища школа, 1995. – 235 с..
2 Магда И.И. Обезболивание животных. Учебное пособие./И.И. Магда,
И.И.Воронин, М.: Колос, 1974. – 231с.
3 . Власенко В.М. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна
анатомія. /В.М. Власенко, Л.А. Тихонюк, М.В. Рубленко. - Загальна
частина. Біла Церква. 2003. – 531 с.
4 Власенко В.М. Ветеринарна анестезіологія. Навч. посібн / В.М.
Власенко, Л.А. Тихонюк, Біла Церква. 2000. – 1911 с.
5 Марунчин А.А. Загальне знеболення диких тварин: Навч. посібник /А.А.
Марунчин, В.Й. Іздепський; Центр економічної освіти і інформації. – К.,

Загальний обсяг, години

90

 

Кредитів

3

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 70
Лекції 20
Лабор. 50

Самостійна робота

20

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 7 Ветаринарна стоматологія

routine-veterinary-dental-care

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Gorrel C. Veterinary dentistry for the general practitioner. – Elsevier
Health Sciences, 2013.
3. Lobprise H. B., Dodd J. R. B. (ed.). Wiggs's veterinary dentistry:
principles and practice. – John Wiley & Sons, 2019.
4. Holmstrom S. E. Veterinary Dentistry: A Team Approach E-Book. –
Elsevier Health Sciences, 2018.
Допоміжна
5. Gioso M. A., Carvalho V. G. G. Oral anatomy of the dog and cat in
veterinary dentistry practice //Veterinary Clinics: Small Animal Practice. –
2005. – Т. 35. – №. 4. – С. 763-780.
6. Хмельницький Г.О., Строкань В.І. Ветеринарна фармакологія з
рецептурою: Підручник для вищих аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів
акредитації із спеціальності «Ветеринарна медицина». – К.: Аграрна освіта,
2001. – 328 с.
7. Holmstrom S. E., Fitch P. F., Eisner E. R. Veterinary dental
techniques for the small animal practitioner-E-Book. – Elsevier Health Sciences,
2004.
8. Kertesz P. et al. Colour atlas of veterinary dentistry & oral surgery. –
Wolfe Publishing, 1993

1. https://vetbooks.ir/category/clinical-sciences-books/dentistry/
https://vetpharma.org/articles/176/
2. https://journals.sagepub.com/home/jov
3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 8 Ветеринарна ендокриннологія

common-challenges-and-practical-solutions-in-feline-hyperthyroidism-diagnosis-thumbnail

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Пухлини дрібних домашніх тварин: клініка, діагностика,
лікування/ І.В. Абраменко, В.В. Величко, В.Ф. Чехун, А.Й.Мазуркевич,
Н.І. Білоус, В.О.Плескач, Марк Майлер, – За ред. проф. В. Ф.Чехуна та
А.Й.Мазуркевича - К.: ООО «ДІА», 2001. - 164 с.
3. Онкологія – підручник для студентів медичних закладів ВО / Ю.
В. Думанський [та ін.]; за ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й.
Галайчука. - 2-ге вид., Київ : Медицина, 2019. - 518 с.
4. Stem Cells Handdbook/Edited by Stewart Seel.-Humana Pres Inc.
Totawa, N.J.,2002 -256p.
5. Cartwright A. C. The British pharmacopoeia, 1864 to 2014:
medicines, international standards and the state. – 2016.
Допоміжна
6. Аzuma, K, Ohmi, A, Goto-Koshino, Y, et al. Outcomes and
prognostic factors in canine epitheliotropic and nonepitheliotropic cutaneous T-
cell lymphomas. Vet Comp
Oncol. 2022; 20( 1): 118- 126. https://doi.org/10.1111/vco.12752
7. Hussain, S.P., and Harris, C.C. (2007) Int. J. Cancer, 121, 2373–2380.
8. Weinberg, R. (2006) The Biologу of Cancer, Ch. 3. Tumor Viruses,
Garland Science, pp. 57–90.

1. https://vsso.org/
2. https://www.vetoncologyconsults.com/
3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 9 Ветеринарна онкологія

oncology

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни
животных / Кондрахин И.П. – М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с.
3. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин,
Ю.І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб.
та доп. – Вінниця. Нова Книга, 2013. – 480с.
4. Фелдмен Э., Нелсон Р. Эндокринология и репродукция собак и
кошек / М. «Софион», 2008. – 1246 с.
Допоміжна
5. Basіc & Clіnіcal Endocrіnology. Seventh edіtіon. Edіted by Francіs S.
Greenspan, Davіd G. Gardner. – Mc Grew – Hіll Companіes, USA, 2004. –
976p. 11. Іnternatіonal Textbook of Dіabetes Mellіtus (Ed by R.A. Defronzo, E.
Ferrannіnі, H. Keen, P. Zіmmet. John Wіley & Sons, Ltd. England, 2004. – Vol.
1 – 1100p.
6. Ветeринарна клінічна біохімія / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П.
Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. –
400 c.
7. Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин /
М.О. Судаков, М.І. Цвіліховський, В.І. Береза; За ред. М.О. Судакова. – К.:
Мета, 2002. – 352 с.

1. https://vsso.org/
2. https://www.vetoncologyconsults.com/
3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 10 Ветеринарна токсикологія

Veterinary toxicology

Базова
1. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко Г.В., Іщенко В.Д.
Ветеринарна мікотоксикологія: навч. посіб. К.: Аграрна освіта, 2011.
240 с.
2. Куцан О.Т., Духницький В.Б., Бойко Г.В., Іщенко В.Д. Ветеринарна
токсикологія: підручник. К.: НУБіП України, 2022. 415 с.
Допоміжна
3. Борисевич Б.В., Лісова В.В., Чумаков К.А. Патологічна анатомія тварин.
Ч.1: підручник. Київ: Аграр Медіа Груп, 2020. 418 с.
4. Ковбасенко В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами
технології і стандартизації продуктів тваринництва: навч. посіб. Одеса:
ТЕС, 2013. Т. 2. 432 с.
5. Мягченко О.П. Основи екології: підручник. К.: Центр учбової
літератури, 2010. 312 с.
6. Решетніченко О.П. Використання природних мінералів для
профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин:
монографія. Одеса: Бондаренко М.О., 2017. 200 с.
7. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас
Н.Є., Петровська М.А. Екотоксикологія: навч. посіб. Херсон: Олді-плюс,
2011. 330 с.
8. Шевченко С.И., Зыбин В.М., Шевченко Р.С., Гниденко Ю.П. Опасные
представители фауны Украины. Профилактика укусов и отравлений,
первак помощь, лечение. Харьков, 2008. 49 с.

1. htt: // zakon.rada.gov.ua – Законодавство України (офіційний вебпортал
парламенту України)
2. https://dpss.gov.ua - Держпродспоживслужба України
3. https://www.msdvetmanual.com/ – MSD Veterinary Manual
4. https://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ветеринарна-
мікотоксикологія.pdf - Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко
Г.В., Іщенко В.Д. Ветеринарна мікотоксикологія: навч. посіб. К.:
Аграрна освіта, 2011. 240 с.
5. htt://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського
6. https://www.twirpx.com/files/science/medicine/veterinary/fharmacy/
toxicology/ - Все для студента. Ветеринарна токсикологія
7. http://vet.in.ua/menu/drugs.php – Повний каталог зареєстрованих в
Україні ветеринарних препаратів. Ветеринарний інформаційний ресурс
України.
8. https://www.syngenta.ua – Syngenta Україна (офіційний вебсайт
українського відділення компанії «Сингента» - світового лідера
агробізнесу у сфері засобів захисту рослин)

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 105
Лекції 30
Лабор. 75

Самостійна робота

45

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 11 Ветеринарна трансфузіологія

Veterinary transfusiology

Базова
1. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко Г.В., Іщенко В.Д.
Ветеринарна мікотоксикологія: навч. посіб. К.: Аграрна освіта, 2011.
240 с.
2. Куцан О.Т., Духницький В.Б., Бойко Г.В., Іщенко В.Д. Ветеринарна
токсикологія: підручник. К.: НУБіП України, 2022. 415 с.
Допоміжна
3. Борисевич Б.В., Лісова В.В., Чумаков К.А. Патологічна анатомія тварин.
Ч.1: підручник. Київ: Аграр Медіа Груп, 2020. 418 с.
4. Ковбасенко В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами
технології і стандартизації продуктів тваринництва: навч. посіб. Одеса:
ТЕС, 2013. Т. 2. 432 с.
5. Мягченко О.П. Основи екології: підручник. К.: Центр учбової
літератури, 2010. 312 с.
6. Решетніченко О.П. Використання природних мінералів для
профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин:
монографія. Одеса: Бондаренко М.О., 2017. 200 с.
7. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас
Н.Є., Петровська М.А. Екотоксикологія: навч. посіб. Херсон: Олді-плюс,
2011. 330 с.
8. Шевченко С.И., Зыбин В.М., Шевченко Р.С., Гниденко Ю.П. Опасные
представители фауны Украины. Профилактика укусов и отравлений,
первак помощь, лечение. Харьков, 2008. 49 с.

1. htt: // zakon.rada.gov.ua – Законодавство України (офіційний вебпортал
парламенту України)
2. https://dpss.gov.ua - Держпродспоживслужба України
3. https://www.msdvetmanual.com/ – MSD Veterinary Manual
4. https://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ветеринарна-
мікотоксикологія.pdf - Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко
Г.В., Іщенко В.Д. Ветеринарна мікотоксикологія: навч. посіб. К.:
Аграрна освіта, 2011. 240 с.
5. htt://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського
6. https://www.twirpx.com/files/science/medicine/veterinary/fharmacy/
toxicology/ - Все для студента. Ветеринарна токсикологія
7. http://vet.in.ua/menu/drugs.php – Повний каталог зареєстрованих в
Україні ветеринарних препаратів. Ветеринарний інформаційний ресурс
України.
8. https://www.syngenta.ua – Syngenta Україна (офіційний вебсайт
українського відділення компанії «Сингента» - світового лідера
агробізнесу у сфері засобів захисту рослин)

Загальний обсяг, години

180

 

Кредитів

6

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 120
Лекції 40
Лабор. 80

Самостійна робота

60

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 12 Епізоотологія та інфекційні хвороби продуктивних тварин

A health officer checks a cattle in a farm in Gimje as a preventive measure against foot-and-mouth disease after South Korea on Monday confirmed a case of food-and-mouth at a dairy farm elsewhere in the country, South Korea, February 6, 2017.  Moon Yo-han/News1 via REUTERS

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Загальна епізоотологія. Ярчук Б.М., Вербицький П.І., Литвин
В.П., та ін. Біла Церква,2002 - 656 с.
3. Fuxa J. R., Tanada Y. (ed.). Epizootiology of insect diseases. – John
Wiley & Sons, 1991.
4. MELNYK V. EPIZOOTOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES :
дис. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
2022.
5. Спеціальна епізоотологія.Каришева А.Ф. К.:"вища освіта", 2002. -
701с.
6. Факторні хвороби с/г тварин. В.П. Литвин, Л.В. Олійник, Л.Є
Корнієнко, Б.М.Ярчук. Біла Церква. 2002.- 368 с.
7. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби. Кравців Р.,
Злонкевич Я., Корж Б., Олексюк І. Львів, - 2001. - 394с.
Допоміжна
8. Kouba V. et al. General epizootiology //General epizootiology. –
1975.
9. Kouba V. Foundation of Global Epizootiology–a new branch of Life
Sciences //Agricultura Tropica et Subtropica. – 2017. – Т. 50. – №. 3. – С. 147-
152.
10. Волошина Н. О., Лазебна О. М., Покась В. П. Екологічна
епідеміологія та епізоотологія. – 2015.

1. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 13Нейрофізіологія з основами зоопсихології

Neurophysiology with the basics of zoopsychology

1. Вища нервова діяльність [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вища_нервова_діяль- ність
2. Гальмування [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/.../Гальмування_(нейрофізіологія)
3. Гороховская Е. А. Этология: рождение научной дисциплины [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://ethology.ru/ lib/goro/?p=3.2#main
4. Збудження [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Збудження
5. Зоопсихология [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоопсихология
6. Зорина З. А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: учеб.
пособие / З. А. Зорина. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 320 с.
7. Зорина З. А. Обобщения, умозаключения по аналогии и другие
когнитивные способности вороновых птиц / З. А. Зорина, А. А. Смирнова //
Когнитивные достижения: сб. науч. тр. — Вып. 2 [ред. В. Д. Соловьев, Т. В.
Черниговская]. — М.: Ин-т психологии, 2008. — С. 148–165.
8. Инстинктивное поведение животных: сущность. Модели, факторы
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
studfiles.net/preview/2165387/page:2/

Загальний обсяг, години

120

 

Кредитів

4

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 90
Лекції 30
Лабор. 60

Самостійна робота

30

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 14Основи ветеринарної фармації

veterinary-drugs

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Державна фармакопея України / ДП «Науково-експертний
фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доп.3. – Х.: ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.
3. Роїна О.М. Аптечна справа в Україні. Нормативно-правове
регулювання. – КНТ, 2007. – 250 с.
4. Громовик Б.П., Терещук С.І.,Чухрай І.Л. Організація та економіка
фармації /За ред. Б.П.Громовика та С.І.Терещук. – Вінниця: НОВА
КНИГА, 2009. – 816 с.
5. Cartwright A. C. The British pharmacopoeia, 1864 to 2014:
medicines, international standards and the state. – 2016.
Допоміжна
6. Практикум з організації та економіки фармації за ред..
Б.П.Громовика і С.І.і С.І.Терещук. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- 448 с.
7. Хмельницький Г.О., Строкань В.І. Ветеринарна фармакологія з
рецептурою: Підручник для вищих аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів
акредитації із спеціальності «Ветеринарна медицина». – К.: Аграрна освіта,
2001. – 328 с.
8. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Ветеринарна фармакологія.
– К.: 2020.
9. Marles R. J. et al. United States pharmacopeia safety evaluation of
Spirulina //Critical reviews in food science and nutrition. – 2011. – Т. 51. – №.
7. – С. 593-604.

1. https://pheur.edqm.eu/home
2. https://vetpharma.org/articles/176/
3. https://www.svoydoctor.ru/vladeltsam/uslugi/intensive-therapy/
4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 15Судова ветеринарія

iStock_000011938110_tail

1. ЗУ «Про судову ветеринарію»

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 105
Лекції 30
Лабор. 75

Самостійна робота

45

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 16УЗ-діагностика в ветеринарній справі

common-challenges-and-practical-solutions-in-feline-hyperthyroidism-diagnosis-thumbnail

Основна
1. Сучасні методи дослідження серця / Цвіліховський М.І., Якимчук О.М.,
Маринюк М.О., Костюк О.С., Якимчук І.М К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2020.
2. Сучасні методи діагностики у ветеринарній медицині дрібних домашніх
тварин (компʼютерна томографія): методичні вказівки для підготовки
фахівців ОС «Магістр» (Ч. 1) / Цвіліховський М.І., Бондар В.О., Якимчук
О.М., Маринюк М.О., Обруч М.М. К.: Вид. центр НУБіП України, 2015. 68 с

Загальний обсяг, години

120

 

Кредитів

4

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 90
Лекції 30
Лабор. 60

Самостійна робота

30

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 17Ветеринарно-санітарна експертиза

Virology-2

1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Zabolotnykh M. V. et al. Methodological approaches to the veterinary
and sanitary examination of Acipenseriformes species //IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 954. – №. 1. –
С. 012093.
3. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і
стандартизації продуктів тваринництва / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д.
Мельничук та ін. – Київ: ТОВ «Біопром», 2005. 799 с.
4. Khoroshailo T. A., Gvozdeva Y. M. Veterinary and Sanitary
Examination of Fish in Veterinary Laboratories. – 2022.
5. Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами
технології та стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва / О.М.
Якубчак та ін. Київ: «Компанія біопром», 2012. 256 с.
Допоміжна
1. Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту та Ради від 28 січня
2002 року про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові
продукти, створення Європейського Агенства з питань безпечності харчових продуктів і
встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів.
2. Codex Alimentarius. Food hygiene. Basic texts. Second edition / Issued by the
Secretariat of the Joint FAO/WHO Food Standarts Programme, FAO, Rome. 2001. P. 47–64.
3. Регламент (ЄЄ) № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29
квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів
4. Регламент (ЕС) 882/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня
2004 року про офіційні заходи контролю, що застосовують для забезпечення
підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами щодо
здоров'я та благополуччя тварин

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-02#Text
2. Офіційний сайт Держпродспоживслужби України
http://www.consumer.gov.ua/
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-02#Text
4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 18 Ветеринарна медицина (домашні тварини)

5769b2b83c56620680f2062e28fef90d

1. Урбанович П. П. Анатомія тварин.. Навчальний посібник. Київ.
Ветінформ, 2008. 879 с.

Загальний обсяг, години

120

 

Кредитів

4

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 32
Лекції 18
Лабор. 18

Самостійна робота

84

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 19Сучасні методи лікування внутрішніх хвороб тварин

A health officer checks a cattle in a farm in Gimje as a preventive measure against foot-and-mouth disease after South Korea on Monday confirmed a case of food-and-mouth at a dairy farm elsewhere in the country, South Korea, February 6, 2017.  Moon Yo-han/News1 via REUTERS

1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Державна фармакопея України / ДП «Науково-експертний
фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доп.3. – Х.: ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.
3. Внутрішні незаразні хвороби тварин: підручник / [М.І.
Цвіліховський, В.І. Береза В.С. Січкар та ін.]; За ред. М.І. Цвіліховського. –
[3-є вид.] – К.: Аграрна освіта, 2014. – 614 с.
4. Animal Diseases: Diagnosis and Treatment / Shawn Kiser. Syrawood
Publishing House. 2019. 218 pages. ISBN-10 : 168286698X
5. Animal Diseases: Diagnosis & Treatment/ R. Singh and S. A.
Beigh Hardcover – January 1, 2016/ by R. Singh and S. A. Beigh ISBN-10 :
1682511626/
Допоміжна
6. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, П.П.
Достоєвський. – К.: «Урожай», 2004. – 1280 с.
7. Хмельницький Г.О., Строкань В.І. Ветеринарна фармакологія з
рецептурою: Підручник для вищих аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів
акредитації із спеціальності «Ветеринарна медицина». – К.: Аграрна освіта,
2001. – 328 с.
8. Dos Santos K. C. et al. Treatment of Animal Tungiasis: What’s
New? //Tropical Medicine and Infectious Disease. – 2023. – Т. 8. – №. 3. – С.
142.


1. https://vetpharma.org/articles/176/
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
3. https://www.svoydoctor.ru/vladeltsam/uslugi/intensive-therapy/
4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 20Загальна та спеціальна хірургія продуктивних тварин

Intensive care and resuscitation

Основна
1. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
2. Власенко В.М. Оперативна хірургія, анестезіологія і
топографічна анатомія (спеціальна частина) / В.М. Власенко, Л.А.
Тихонюк, М.В. Рубленко. – Біла Церква, БДАУ, 2006. – 543 с.
3. Ортопедична та антисептична профілактика хвороб ратиць у
корів на молочних фермах: Методичні рекомендації / В.І. Козій, НВ.М.
Власенко, М.В. Рубленко. – Біла Церква, 2013. – 15 с.
4. Анестезія та добробут тварин. Карін портьє (VetAgro Sup),
Рубленко С.В., Андрієць В.Г., Рубленко М.В., Ільніцький М.Г., Власенко
В.М. – Біла Церква. – 2015. 54 с.
5. Kudnig S. T., Séguin B. (ed.). Veterinary surgical oncology. – John
Wiley & Sons, 2022.
Допоміжна
6. Загальна ветеринарна хірургія. / І.С.Панько, .Власенко,
М.В.Рубленко та ін.; за ред. Панько І.С. (видання друге. доп. і пре роб) –
2008. – 328 с.
7. Johnston S. A., Tobias K. M. Veterinary Surgery: Small Animal
Expert Consult-E-Book: 2-Volume Set. – Elsevier Health Sciences, 2017.
8. Venugopalan A. Essentials of veterinary surgery. – Oxford and IBH
Publishing, 2020.
9. Bovine surgery and lameness / A. David Weaver, Guy St. Jean,
Adrian Steiner. – 2nd ed. Blackwell Publishing Ltd 2005 – 288p.

1. https://www.vetsurgeryonline.com/
2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 100
Лекції 80
Лабор. 20

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

№ 21Юридичні аспекти зоозахисної та ветеринарної діяльності

2e1fa2e2ea4fb5982bb04b895bb07868

1. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
– Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст.230.
2. Закон України «Про ветеринарну медицину». – К., 2020.
3. Турська, Віта. "Зміст та характеристика поняття права
тварин." Evropský politický a právní diskurz 1 (2015): 181-187.
4. Фоменко, Т. В. "Передумови формування публічно-приватного
партнерства у сфері добробуту тварин (на основі концепції сталого
розвитку)." Публічне адміністрування: теорія та практика 2 (2018).
5. Яценко, І. В. "Ветеринарне правознавство України та основи
міжнародного ветеринарного права: навчально-методична концепція
дисципліни, сучасний стан та перспективи розвитку." Проблеми
зооінженерії та ветеринарної медицини 28 (2) (2014): 282-296.
Допоміжна
6. Яценко, І. В. "Предмет судово-ветеринарної експертизи та його
значення в теорії і практиці судової експертизи." (2022).

7.карантин тварин як спеціальний правовий режим правового регулювання
у сфері ветеринарно-санітарного нагляду і контролю в україні

1. https://www.vetsurgeryonline.com/
2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського

Загальний обсяг, години

150

 

Кредитів

5

 

Аудиторні заняття (години)

Всього 80
Лекції 20
Лабор. 50

Самостійна робота

50

Тут ви знайдете загальну інформацію, мету, характеристику та навчально-тематичний план Робочої програми.

Програма пропонує різноманітні методи навчання, включаючи відеолекції, тренінги, вебінари та практичні завдання, а також оцінюється через тести та комплексне тестування.

Кошик для покупок