Напрями наукової діяльності

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ

Відповідно до Статуту (п. 1.12.) Основними напрямками діяльності Академії є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями за договірними зобов’язаннями;
 • провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • провадження освіти дорослих, як складової освіти впродовж життя (післядипломної освіти, професійного навчання працівників, курсів перепідготовки та/або підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку, будь-яких інших складників, що передбачені законодавством та запропоновані Академією), спрямованої на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки;
 • добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та фахова консультаційна діяльність;
 • фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-мистецька, спортивно-оздоровча діяльність;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. Міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у євроінтеграційному напрямі;
 • формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • інші види економічної діяльності не заборонені законом.