Статут ОМА

СТАТУТ ОДЕСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 42400178

 Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України і є документом, що регламентує діяльність закладу вищої освіти, Приватної організації (установи, закладу) Одеської міжнародної академії (далі – Академія).

1.2. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, іншими актами з питань освіти, цим Статутом.

1.3. Академія заснована на приватній формі власності, створеній на підставі рішення засновників № 1 від 15 серпня 2018 року та забезпечує реалізацію потреб людини та громадянина в отриманні освіти.

1.4. Засновник Академії є Пахлеванзаде Альборз, ідентифікаційний код платника податків 3406111195.

1.5. Найменування юридичної особи:

Українською мовою:

повне найменування: Одеська міжнародна академія;

скорочене найменування: ОМА;

Англійською мовою:

повне найменування: Odessa International Academy;

скорочене найменування: OIA.

1.6. Місцезнаходження та контакти Академії:

Україна, 67822, м. Одеса, Одеська область, Овідіопольський район, Новодолинська сільська рада, ГО «Лебідь», вулиця Лінія 14, будинок 2а.

1.7. Академія є юридичною особою приватного права, має власну печатку, штампи та бланки, вивіску, інші реквізити, рахунки, самостійний баланс, кошторис, символіку та атрибути юридичної особи, має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою стороною у суді. Академія набуває статусу закладу вищої освіти з моменту отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності.

1.8. Цивільна правоздатність Академії виникає з моменту її державної реєстрації і складається з її прав та обов’язків. Обов’язки Академії реалізуються через обов’язки засновника, ректора та учасників освітнього процесу.

1.9. Академія є неприбутковим закладом вищої освіти (установою). Академія здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.

1.10. Академія створена з метою надання послуг з отримання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства освіти на платній основі, проведення наукових досліджень, а також здійснення іншої діяльності, визначеної цим Статутом і не забороненої вимогами законодавства України.

1.11. Структурні підрозділи Академії створюються відповідно до законодавства України та головних завдань діяльності Академії, і функціонують згідно з окремими положеннями.

1.12. Основними напрямками діяльності Академії є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями за договірними зобов’язаннями;
 • провадження на високому рівні освітньої діяльності для здобуття особами профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • провадження освіти дорослих, як складової освіти впродовж життя (післядипломної освіти, професійного навчання працівників, курсів перепідготовки та/або підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку, будь-яких інших складників, що передбачені законодавством та запропоновані Академією), спрямованої на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки;
 • добір, підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • підготовка вступників та профорієнтаційна робота з ними, інформування вступників і студентів про ситуацію та тенденції на ринку праці;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, просвітницька та фахова консультаційна діяльність;
 • фінансово-господарська, виробничо-комерційна, видавнича, культурно-мистецька, спортивно-оздоровча діяльність;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. Міжнародна діяльність щодо виконання спільних із зарубіжними партнерами освітніх, наукових та інших програм і проектів, насамперед у євроінтеграційному напрямі;
 • формування особистості засобами патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього та наукового процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • інші види економічної діяльності не заборонені законом.

1.13. Академія може провадити освітню діяльність спільно з українськими та іноземними закладами освіти за узгодженими освітніми програмами.

1.14. Освітній процес та діловодство в Академії ведуться державною мовою. Застосування мов у Академії визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», та «Про освіту». Академія має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, Академія забезпечує переклад державною мовою.

 1. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ аКАДЕМІЇ

2.1. Концепція освітньої діяльності базується на:

– формуванні змісту освіти та змісту навчання, відкриття нових напрямів, спеціальностей, спеціалізацій відповідно до потреб ринку праці;

– формування освітніх програм виключно на компетентнісній основі;

– забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницьких компонентів в освітніх програмах;

– створення умов для нерозривності процесів навчання та науково-дослідної роботи;

– створення нового покоління міждисциплінарних дослідницьких освітніх програм;

– інноваційний розвиток освіти через зміщення акцентів з аудиторної на самостійну роботу студентів і з навчальної на науково-методичну роботу викладачів;

– впровадження європейських стандартів та принципів забезпечення якості вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;

– забезпечення відповідності освітніх програм міжнародним класифікаціям та стандартам вищої освіти;

– запровадження дистанційних технологій в освітній процес;

– розширення участі Академії в міжнародних програмах академічної мобільності студентів і науково-педагогічних працівників;

– підготовка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм та навчально-методичних видань;

– інтеграція з закладами освіти різних рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема, через створення навчально-науково-виробничих комплексів;

– провадженні на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує набуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;

– провадженні наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього пронесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– участі в забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування трудового потенціалу;

– формуванні особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, громадянської позиції та відповідальності, соціальної активності, здорового способу, вільно мислити та самоорганізуватися в сучасних умовах;

– забезпеченні поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

– створенні необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

– збереженні та примноженні моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

– поширенні знань серед здобувачів вищої освіти, підвищенні освітньою і культурного різня громадян.

2.2. Засоби реалізації освітньої діяльності передбачають:

 • формування якісного контингенту студентів;
 • введення в практику роботи кафедр прогресивних технологій навчання та контролю знань студентів з використанням сучасного програмного забезпечення та мережі Internet;
 • перегляд навчальних планів і програм навчальних курсів з метою забезпечення послідовності викладання та усунення дублювання матеріалу при вивченні студентами окремих дисциплін;
 • підготовку кафедрами необхідного методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
 • відповідність змісту освіти вимогам ринку праці;
 • формування номенклатури напрямів і спеціальностей відповідно до змін ринкових умов;
 • оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
 • оновлення форм організації освітнього процесу, його комп’ютеризацію;
 • запровадження дистанційного навчання;
 • створення електронних підручників;
 • застосування сучасних засобів навчання;
 • забезпечення широких можливостей для оволодіння іноземними мовами через систему факультативів та спеціальних курсів;
 • розвиток мережі відокремлених структурних підрозділів Академії з метою розширення можливостей щодо формування контингенту студентів.

2.3. Основними завданнями виховання студентської молоді є:

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
 • виховання студентів у дусі демократичного світогляду, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов народів світу;
 • формування у молоді сучасного світогляду, розвиток здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
 • стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;
 • формування у молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;
 • формування національних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;
 • прищеплення здатності до самостійної діяльності, спрямованої на процвітання України;
 • сприяння розвитку високої мовної культури студентів, виховання поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

2.4. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється Академією за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
 • перший (бакалаврський) рівень;
 • другий (магістерський) рівень;
 • третій (освітньо-науковий / освітньо-творчий) рівень;
 • науковий рівень.

2.5. Здобуття вищої освіти в Академії на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • молодший бакалавр (молодший спеціаліст);
 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії;
 • доктор наук.

2.6. Підготовка фахівців з фаховою передвищою освітою здійснюється Академією (його структурними підрозділами та / або відокремленими структурними підрозділами) за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр.

2.7. Основними формами здобуття вищої освіти в Академії є:

 • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • дуальна.

Особи мають право здобувати вищу освіту в різних формах або поєднувати їх.

2.8. Академія може використовувати інші форми здобуття вищої освіти і поєднувати форми здобуття вищої освіти відповідно до положення про організацію освітнього процесу в Одеській міжнародній академії, а також встановлювати вимоги до поєднання форм здобуття вищої освіти.

2.9. Освітній процес в Академії здійснюється за такими формами:

 • навчальні заняття;
 • самостійна робота;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

2.10. Основними видами навчальних занять у Академії є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

2.11. Академія має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

2.12. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Академія має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. За бажанням здобувачів вищої освіти Академія створює можливість для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

2.13. Практична підготовка осіб, які навчаються в Академії, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Академією договорами.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства. Проходження практики здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до законодавства.

2.14. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в Академії здійснюється за реалізації таких процедур і заходів:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Академії, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Академії та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • інших процедур і заходів.

2.15. Академія зобов’язана вживати заходів (у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій) щодо запобігання та виявлення плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, передбаченої нормами законодавства, відповідним положенням і Статутом Академії.

 1. Права та обов’язки засновника академії

3.1. Засновник Одеської міжнародної академії:

– затверджує Статут Одеської міжнародної академії та вносить до нього зміни або доповнення;

– укладає контракт з керівником – ректором Одеської міжнародної академії;

– організовує ліцензування Одеської міжнародної академії;

– укладає контракт з ректором Одеської міжнародної академії, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положень цього Статуту;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Одеської міжнародної академії;

– приймає рішення про прийом до співзасновників Одеської міжнародної академії;

– приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Одеської міжнародної академії;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.2. Засновник Одеської міжнародної академії зобов’язаний:

– всіляко сприяти Одеській міжнародній академії в її діяльності;

– дотримуватись конфіденційності з питань, що стосуються діяльності Одеської міжнародної академії.

3.3. Засновник Одеської міжнародної академії має право:

– брати участь в управлінні справами Одеської міжнародної академії у порядку, визначеному цим Статутом;

– одержувати інформацію про діяльність Одеської міжнародної академії, в тому числі знайомитись із даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами;

– у першочерговому порядку брати участь в реалізації програм діяльності Одеської міжнародної академії.

3.4. Засновник здійснює свої права щодо управління Одеською міжнародною академією безпосередньо або через уповноважену ним особу;

3.5. Засновник або уповноважена ним особа можуть делегувати свої повноваження ректору Одеської міжнародної академії.

 1. СТРУКТУРА І ПОВНОВАЖЕННЯ АКАДЕМІЇ

4.1. Структура академії визначається ректором Академії, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та цього Статуту.

4.2. Академія зі своїми структурними підрозділами (навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами, науково-дослідницькими інститутами, центрами, бібліотекою, спортивним комплексом, студентським містечком, відділами, господарськими підрозділами,  архівом, та іншими структурними підрозділами, які забезпечують життєдіяльність Академії є єдиним комплексом, у якому відповідно до законодавства України та цього Статуту можуть діяти також відокремлені структурні підрозділи (філії).

4.3. Структурні підрозділи Академії створюються відповідно до чинного законодавства України та функціонують, згідно з окремими положеннями.

4.4. З метою поліпшення діяльності Академії, обміну досвідом роботи з іншими навчальними закладами та установами, зокрема зарубіжними, можуть створюватись асоціації та інші об’єднання, які не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Діяльність Академії ґрунтується на принципах:

– автономії та самоврядування;

– розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), органів управління Академії та її структурних підрозділів;

– поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

– незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.6. Академія має рівні права з іншими закладами вищої освіти, що становлять зміст його автономії та самоврядування, зокрема, має право:

– розробляти і реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності (як для громадян України, так і для іноземних громадян);

– здійснювати підготовку громадян України та іноземних громадян до вступу до ЗВО;

– проводити профорієнтаційну роботу серед учнів і випускників шкіл, самостійно визначаючи методи і форми її проведення;

– самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

– обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

– приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

– формувати та затверджувати власний штатний розпис, відповідно до законодавства;

– ухвалювати остаточне рішення щодо визнання, серед іншого встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

– запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

– надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

– самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

– присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

– приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

– ухвалювати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

– утворювати заклади загальної середньої освітні за погодженням з органами місцевого самоврядування;

– утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

– проводити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

– проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

– розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

– брати участь у роботі міжнародних організацій;

– запроваджувати власну символіку й атрибутику;

– встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

– звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

– проводити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та Статуту Академії;

– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

– відкривати поточні і депозитні рахунки в банках;

– формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;

– встановлювати нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника;

– самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень;

– здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

4.7. Академія реалізуючи принцип автономії та самоврядування, також має право:

– на ухвалення самостійних рішень і здійснення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, науково-дослідної і виробничо-господарської діяльності;

– фінансування за рахунок коштів, що надходять від юридичних і фізичних осіб, благодійних і спонсорських внесків;

– самостійне використання майна Академії, зокрема будівель, споруд, інвентарю та іншого майна різного призначення, серед іншого для здійснення господарської діяльності, надання його в оренду, його відчуження;

– самостійне використання грошових коштів, інших цінних паперів, які є у власності Академії;

– отримання від банків, підприємств, а також приватних осіб всіх видів кредитів, тимчасової і фінансової допомоги, позик, внесків і добровільних пожертвувань;

– здійснення капітального будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту основних фондів самостійно чи на умовах підряду або господарським способом, а також орендувати чи набувати у власність земельні ділянки для будівництва та/або обслуговування будівель і споруд;

– самостійне та/або на пайових засадах фінансування будівництва об’єктів навчального, наукового, житлового (зокрема житлових будинків, гуртожитків) і культурно-побутового призначення;

– проведення різних видів робіт на підставі прямих договірних зобов’язань, угод і контрактів як з вітчизняними, так і з зарубіжними державними, громадськими та іншими підприємствами, організаціями, а також приватними особами;

– спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних техніки, технологій, матеріалів і продукції;

– здійснення прямих зв’язків із зарубіжними партнерами;

– самостійне визначення системи, форм і обсягу оплати праці працівників, порядку використання коштів, а також самостійне визначення своєї структури та штатів науково-педагогічного персоналу та всіх інших категорій працівників;

– самостійне визначення термінів, форм і розмірів плати за навчання та надання інших послуг;

– самостійне з’ясування питань стажування, підвищення кваліфікації, обміну досвіду із здійсненням службових відряджень як в Україні, так і за її межі у встановленому порядку;

– створення постійних і тимчасових творчих колективів для реалізації своєї мети і завдань;

– залучення матеріальних засобів як організаційного чи призового фонду для проведення загально-академічних, всеукраїнських, міжнародних заходів, які проводяться в межах програми розвитку Академії (навчальних, наукових, культурно-масових, виховних, творчих, спортивних тощо);

– призначення і використання загально-академічної атрибутики і знаків із символікою закладу вищої освіти як в організації освітнього процесу, науковій діяльності, так і для заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– здійснення інших повноважень, що регламентуються чинним законодавством України і Статутом Академії.

4.8. Академія зобов’язана:

– дотримуватися вимог законодавства України;

– вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягувати їх до дисциплінарної відповідальності;

– мати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності (кодекс академічної доброчесності);

– створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

– забезпечувати державні стандарти освіти і науково-технічної продукції;

– при визначенні стратегії діяльності враховувати вимоги освітніх і професійних стандартів;

– забезпечувати оплату праці і сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

– забезпечувати дотримання законодавства з безпеки життєдіяльності;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

– оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань;

– здійснювати освітню діяльність на засадах студентоцентрованого навчання;

– видавати власні документи про вищу освіту за спеціальним зразком, визначеним вченою радою Академії;

– створювати безпечні умови для проведення освітньої діяльності;

– зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Академії;

– сприяти діяльності органів громадського самоврядування Академії, студентського самоврядування Академії і здобувачів вищої освіти тощо;

– за рішенням Загальних зборів трудового колективу Академії науково-педагогічним та іншим працівникам, особам, які навчаються в Академії, можуть бути надані додаткові права (пільги) відповідно до укладеного Колективного договору між керівництвом Академії та профспілковою організацією – у разі її створення.

4.9. Трудові відносини з керівниками, науковими, творчими та іншими працівниками Академії встановлюються на підставі строкових (контрактів) і безстрокових трудових договорів, укладених відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Академія має право видавати документи про вищу освіту з акредитованих освітніх програм за затвердженими зразками. Академія має право видавати також свідоцтва про закінчення відповідних курсів, семінарів тощо.

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АКАДЕМІЇ

5.1.  Учасниками освітнього процесу в Академії є:

1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Академії;

3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

4) інші працівники Академії (адміністративно-господарський персонал, допоміжно-технічний персонал та молодший обслуговуючий персонал).

5.2. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники Академії.

5.2.1. Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в Академії провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність.

5.2.2. Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в Академії провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

5.2.3. Наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

5.2.4. Медичні, фармацевтичні та інші працівники клінічних баз Академії, академічних клінік та академічних лікарень – це особи, які за основним місцем роботи займаються медичною, фармацевтичною або ветеринарною діяльністю, а також можуть брати участь в освітньому процесі.

5.3. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників Академії регулюється законодавством про наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

5.4. Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії установлюється на підставі переліку посад визначених Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників Університету визначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

5.5. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

5.6. На посади науково-педагогічних та педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати науково-педагогічну діяльність та які мають кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад науково-педагогічних працівників. Додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників, встановлюються відповідно до законодавства України посадовими інструкціями науково-педагогічних працівників, затвердженими ректором Академії.

5.7. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою Академії.

Академія може укладати короткострокові трудові договори з іноземними громадянами відповідно до законодавства.

5.8. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

5.9. Особа у Академії не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

5.10. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи визначаються Академією.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

5.11. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.12. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються Академією за погодженням з профспілковою організацією – уразі її створення.

5.13. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором (контрактом), може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством України.

5.14. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

5.14.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Академії мають право:

 • на академічну свободу, що реалізується і інтересах особи, суспільства та людства загалом;
 • на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
 • брати участь в управлінні Академією, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради Академії чи її структурного підрозділу;
 • на розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • на захист професійної честі та гідності;
 • обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
 • на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Академії, умовами індивідуального контракту (трудового договору) та Колективного договору;
 • безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Академії;
 • на захист права інтелектуальної власності;
 • на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • на індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Академії;
 • на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
 • брати участь в об’єднаннях громадян;
 • на творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • на подовжену оплачувану відпустку;
 • на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

5.14.2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Академії мають також інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.

5.15. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників.

5.15.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Академії зобов’язані:

 • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників), виконувати стандарти освітньої та наукової діяльності в Академії, провадити наукову діяльність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами вищої освіти передбачених нею результатів навчання;
 • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;
 • розвивати в осіб, які навчаються в Академії, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів, Статуту Академії, Етичного кодексу Академії, Колективного договору, інших внутрішніх актів Академії, посадових інструкцій, умов контракту.

5.16. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Академії гарантується:

1) створення належних умов праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю.

2) виплата у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

5.17. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Академії встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. Академія може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

Ректор Академії відповідно до законодавства України, цього Статуту та Колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії.

5.18. Основними посадами науково-педагогічних працівників Академії є:

1) ректор;

2) проректори, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

3) директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

4) декан факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

5) директор бібліотеки;

6) завідувач (начальник) кафедри;

7) професор;

8) доцент;

9) старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;

10) науковий працівник бібліотеки;

11) завідувач аспірантури, докторантури.

5.19. Основними посадами педагогічних працівників Академії є:

1) викладач;

2) методист.

5.19.1. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

5.19.2. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади ректором Академії. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

5.19.3. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і науки України. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.20. Особами, які навчаються в Академії, є:

1) здобувачі вищої освіти;

2) інші особи, які навчаються в Академії.

5.21. Права осіб, які навчаються в Академії:

5.21.1. Особи, які навчаються в Академії, мають право на:

 • вибір форми навчання під час вступу до Академію та під час навчання у ньому;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • повагу людської гідності;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Академії;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Академії;
 • забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідницької, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Академії, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради Академії, органів студентського самоврядування;
 • вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;
 • навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти;
 • навчання впродовж життя, академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у Академії, аспірантурі, докторантурі тощо, за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідницькій і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно з законодавством;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • оскарження дій органів управління Академії та їх посадових осіб, педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних показань за наявністю обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.22. Обов’язки осіб, які навчаються в Академії.

5.22.1. Особи, які навчаються в Академії зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Академії та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Академії, а також умов договору про надання освітніх послуг;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності)), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;

4) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

5.23. Адміністративно-господарський персонал, допоміжно-технічний персонал та молодший обслуговуючий персонал.

5.23.1. Інші працівники Академії, мають право на:

1) безпечні і нешкідливі умови праці та побуту;

2) додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством України та Колективним договором;

3) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Академії;

4) пільги та забезпечення відповідних умов праці, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими потребами) згідно з законодавством України та Колективним договором;

5) участь у громадських об’єднаннях;

6) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у роботі, порядок якого встановлюється Колективним договором;

7) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

5.23.2. Інші працівники Академії, зобов’язані:

1) забезпечувати належну якість виконуваних робіт і послуг;

2) дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії, посадових інструкцій;

3) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

5.24. Учасники освітнього процесу Академії несуть персональну відповідальність за сумлінне виконання ними своїх обов’язків, передбачених трудовим законодавством, Колективним договором, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Академії, умовами контракту (трудового договору), посадовими інструкціями працівників Академії.

 1. органи управління АКАДЕМІЇ та їх повноваження

6.1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:

6.1.1. здійснює контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти;

6.1.2. видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також переоформляє та анулює їх.

6.2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

6.3. Повноваження Засновників Академії здійснюється через Загальні Збори Засновників, які складаються з Засновників або уповноважених ними представників. Загальні Збори Засновників самостійно визначають регламент своєї роботи.

6.4. Загальні Збори Засновників:

6.4.1. погоджують укладення ректором Академії майнових договорів, а також договорів оренди будівель, споруд, навчального і наукового обладнання та іншого майна Академії для діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських та комерційних організацій;

6.4.2. за поданням вченої ради затверджують річний кошторис Академії, зміни та доповнення до нього;

6.4.3. приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Академії;

6.4.4. здійснюють інші повноваження Засновника, передбачені законодавством.

6.5. Загальні Збори Засновників можуть делегувати окремі свої повноваження ректорові або вищому колегіальному органу громадського самоврядування Академії.

6.6. Загальні Збори Засновників проводяться за необхідністю і є правомочними, якщо на них присутні Засновники або їх представники, які у сукупності володіють 65% статутного капіталу Академії.

6.7. Безпосереднє управління діяльністю Академії в межах своєї компетенції та згідно з цим Статутом здійснює ректор, який несе повну відповідальність перед Засновниками за результати роботи Академії. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством України і цим Статутом.

6.8. Ректор Академії призначається на посаду Засновником на умовах контракту строком на п’ять років на підставі результатів виборів відповідно до Закону України «Про вищу освіту», цього Статуту та внутрішніх документів Академії.

6.9. Кандидат на посаду ректора Академії повинен володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників. Кандидат на посаду ректора Академії має бути громадянином України.

Одна і та сама особа не може бути ректором Академії більше, ніж два строки.

6.10. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду ректора Академії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

6.11. Засновники зобов’язані оголосити конкурс на заміщення посади ректора Академії. До моменту обрання ректора Академії Засновники призначають виконуючого обов’язки ректора Академії.

6.12. Ректор Академії може бути звільнений з посади Засновниками на підставах, визначених законодавством України, за порушення цього Статуту та умов контракту.

6.13. Ректор є представником Академії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством і цим Статутом.

6.14. Ректор Академії в межах наданих йому повноважень (в частині що не належить до виключної компетенції Загальних Зборів Засновників Академії):

1) організовує діяльність Академії;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Академії, затверджує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Академії доручення;

4) відповідає за результати діяльності Академії перед Засновниками або уповноваженим ними органом (особою);

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, укладає контракти з працівниками у випадках, передбачених законодавством України;

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

9) визначає функціональні обов’язки працівникам Академії,

10) формує контингент осіб, які навчаються в Академії;

11) відраховує з Академії, поновлює на навчання до неї здобувачів вищої освіти з підстав, встановлених Законом України «Про вищу освіту», переводить здобувачів вищої освіти, надає їм академічні відпустки, залишає їх на повторне навчання, вирішує питання про повторне навчання тощо;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, планів науково-дослідних робіт та господарських робіт;

13) контролює дотримання всіма підрозділами Академії штатно-фінансової дисципліни;

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

15) забезпечує створення умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Академії;

16) сприяє створенню умов для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Академії і студентів, громадських організацій, які діють в Академії;

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Академії, створює належні умови для занять масовим спортом;

18) спільно з виборними органами Первинної профспілкової організації Академії та Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Академії подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Академії Правила внутрішнього розпорядку Академії та Колективний договір, і після затвердження підписує їх;

19) визначає обов’язки проректорів;

20) наказом вводить в дію рішення вченої ради Академії;

21) визначає додаткові форми оплати та стимулювання праці працівників, стипендії особам, які навчаються в Академії, у рамках фондів, які утворюються в Академії внаслідок діяльності Академії;

22)  затверджує щорічні плани академічних видань навчальної, методичної, науково-дослідної та іншої літератури, яка відповідає головним завданням діяльності Академії;

23) укладає з організаціями, підприємствами, установами незалежно від форми власності, громадськими організаціями, а також з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства договори на підготовку фахівців в академії, договори про співпрацю, меморандуми тощо;

24) забезпечує організацію та проведення в Академії всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;

25) відповідно до договорів, угод та контрактів з іншими організаціями, фізичними особами вирішує питання про виконання робіт (надання послуг);

26) здійснює контроль за якістю роботи працівників, застосовує до них заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку Академії, притягує їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України;

27) на підставі подання вченої ради Академії, приймає рішення про встановлення розмірів відшкодування витрат на навчання;

28) на підставі подання вченої ради приймає рішення про переведення здобувачів вищої освіти з навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

29) забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

30) має право підпису фінансових документів;

31) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

6.15. Ректор Академії відповідає за провадження освітньої, виховної, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Академії, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Академії.

Ректор Академії може делегувати частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів Академії. Проректори, відповідно до розподілу обов’язків, видають розпорядження, обов’язкові для виконання науковими, науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками, здобувачами вищої освіти Академії. Розпорядження проректорів можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать законодавству України, цьому Статуту чи завдають шкоди інтересам Академії.

6.16.  Ректор Академії щороку звітує перед Засновниками та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Академії.

6.17. Після виходу на пенсію з посади ректора Академії особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Академії на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Академії в порядку, визначеному цим Статутом.

6.18. На період відсутності ректора Академії його повноваження виконує один із проректорів в порядку черговості, зазначеної у наказі ректора Академії про розподіл обов’язків між керівництвом Академії;

6.19. Керівництво факультетом здійснює декан факультету, керівництво навчально-науковим інститутом – директор (начальник) навчально-наукового інституту, які обираються вченою радою Академії, та призначаються на посаду за контрактом строком на 5 років ректором Академії.

6.20. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту), їх права і обов’язки визначаються положеннями про факультет (навчально-науковий інститут), що затверджуються вченою радою Академії.

Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового інституту можуть бути звільнений з посади ректором Академії за поданням вченої ради Академії або органу громадського самоврядування факультету (інституту) з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту або умов контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту), якщо остання створена, або вченої ради Академії. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами голосів зборами (конференцією) трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту).

6.21. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового інституту можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

6.22. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового інституту видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету (навчально-наукового інституту), які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету (навчально-наукового інституту) і можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать законодавству, статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.

6.23. Керівництво діяльністю філій, навчально-наукових центрів, училищ, коледжів здійснює директор, який обирається вченою радою Академії та призначається на посаду за контрактом строком до 5 років ректором  Академії.

6.24. Керівництво підготовчим відділенням, відділом аспірантури та докторантури здійснює завідувач, який призначається на посаду за контрактом ректором Академії.

6.25. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника філії, навчально-наукових центру, училища або коледжу, підготовчого відділення або відділу аспірантури та докторантури, що є структурними підрозділами Академії, здійснюється в порядку встановленому цим розділом Статуту.

6.26. Декани факультетів, директори інститутів, директори філій, навчально-наукових центрів, училищ, коледжів, завідувач підготовчого відділення, завідувач відділу аспірантури та докторантури здійснюють керівництво факультетами, інститутами, філіями, навчально-науковими центрами, училищами, коледжами, відділеннями в межах прав та обов’язків, встановлених відповідними нормативними актами з питань освіти, а також положеннями про відповідний підрозділ.

6.27. Ректор Академії, в якому утворено новий факультет (навчально-науковий інститут), призначає виконувача обов’язків керівника цього факультету (навчально-науковий інституту) на строк до проведення виборів керівника факультету (навчально-науковий інституту), але не більш як на три місяці.

6.28. Керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач (начальник) кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Академії строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Ректор Академії укладає з керівником кафедри контракт.

Керівник кафедри можу бути звільнений з посади ректором Академії з підстав, визначених законодавством.

6.29. Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

6.30. Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Академії протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.

Положення про вчену раду Академії, її склад, функції та порядок роботи приймаються вченою радою Академії та затверджуються Засновниками Академії.

6.31. Вчена рада Академії:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу Академії проект нової редакції Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) та річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює, за поданням ректора Академії, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми, навчальні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних освітніх рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в тому числі спільних і подвійних дипломів (з вітчизняними та/або іноземними вищими навчальними закладами-партнерами), положення про процедуру і підстави для їх видачі здобувачам вищої освіти;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоює в установленому порядку почесні звання Академії;
 • приймає в установленому порядку остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів інститутів, завідувачів (начальника) кафедр, професорів та доцентів кафедр, директора наукової бібліотеки, керівників філій Академії;
 • має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом Академії, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Академії;
 • визначає критерії надання науково-педагогічним працівникам Академії, які є докторами філософії (кандидатами наук), дозволу на наукове керівництво аспірантами та надає такий дозвіл;
 • встановлює особливості управління Академією, що сприяють розвитку і підвищенню якості його освітньої діяльності та конкурентоспроможності, залученню додаткових фінансових ресурсів;
 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.32. Вчену раду Академії очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням зі складу членів Вченої ради Академії, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Академії. Обов’язки голови Вченої ради Академії також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Академії, якого обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Академії.

6.33. До складу вченої ради Академії входять:

6.33.1. За посадами:

1) ректор Академії;

2) проректори;

3) керівники факультетів та навчально-наукових інститутів;

4) учений секретар;

5) директор бібліотеки;

6) головний бухгалтер;

7) керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Академії.

6.33.2. За рішенням Вченої ради Академії до її складу також можуть входити представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу вченої ради академії повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники академії і не менш як 10 %  – виборних представників з числа здобувачів вищої освіти Академії.

6.34. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради Академії.

Виборні представники з числа працівників Академії обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа здобувачів вищої освіти обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

6.35. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями ректора Академії;

6.36. В Академії утворюються вчені ради структурних підрозділів – факультетів, навчально-наукових інститутів, структурних підрозділів (філій), повноваження яких визначаються Вченою радою Академії відповідно до положення про Вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) Академії.  Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

6.37. Вчена рада навчально-наукового інституту (факультету) Академії є колегіальним органом управління навчально-науковим інститутом (факультету) Академії. Обов’язки голови Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії.

6.38. До складу Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії входять за посадами керівник навчально-наукового інституту (факультету) та його заступники, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування та представник профспілкової організації Академії від навчально-наукового інституту (факультету), керівник органу студентського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) Академії, а також, за визначеною квотою, виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту (факультету) Академії, які обираються з числа професорів, доцентів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, виборні представники, які представляють допоміжно-технічний персонал навчально-наукового інституту (факультету) Академії і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники студентів, аспірантів, докторантів.

Загальна квота науково-педагогічних працівників Академії, які входять до складу Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії за посадами або обираються до її складу, встановлюється не менше ніж у 75%, загальна квота виборних представників студентів – не менше ніж у 10%, загальна квота представників аспірантів та докторантів кафедр навчально-наукового інституту (факультету) Академії – не менше ніж у 2%, решта складу – представники інших працівників навчально-наукового інституту (факультету) Академії, які входять до складу Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії за посадою або обираються у порядку, визначеному Положенням про Вчену раду структурного підрозділу Академії та / або Положенням про Вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) Академії.

Порядок змін у складі вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Університету регулюється цим Статутом, а також Положенням про Вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) Академії, яке затверджується Вченою радою Академії та вводиться в дію наказом ректора Академії, та Регламентом Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії, яке затверджується вченою радою навчально-наукового інституту (факультету) Академії та вводиться в дію наказом ректора Академії.

6.39. Рішення Вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Академії реалізовуються шляхом видання розпоряджень керівником навчально-наукового інституту (факультету) Академії, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу навчально-наукового інституту (факультету) Академії і можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту Академії, Положенню про відповідний структурний підрозділ Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.

6.40. За рішенням Засновника в Академії утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Академії, додержанням мети його створення.

6.41. Наглядова рада Академії сприяє розв’язанню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

6.42. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Академії. Голова, його заступники та члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Персональний склад Наглядової ради затверджує вчена рада Академії. Термін повноваження Наглядової ради становить п’ять років.

6.43. Члени наглядової ради Академії мають право:

1) брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії з правом дорадчого голосу;

2) брати участь у визначенні стратегії розвитку Академії та контролювати її виконання;

3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

4) аналізувати та оцінювати діяльність Академії та його керівника;

5) контролювати виконання кошторису і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду ректором Академії;

6) вносити засновнику Академії подання про заохочення або відкликання ректора Академії з підстав, визначених законом.

6.44. Наглядова рада Академії має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Академії подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, контрактом.

6.45. Засідання Наглядової ради скликається головою з обов’язковим повідомленням членів Наглядової ради не менш ніж за два дні до засідання. На засіданні Наглядової ради повинні бути присутні не менш ніж дві третини від її складу. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів та оформляються у письмовій формі за підписом головуючого та секретаря засідання.

6.46. Для вирішення поточних питань діяльності Академії утворюються робочі органи – ректорат, деканати, приймальну комісію, адміністративна рада тощо.

6.47. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Академії, ректор Академії має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо).

6.48. Робочі та дорадчі органи створюються рішеннями ректора Академії і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту та положень про них, що затверджуються вченою радою Академії.

6.49. Приймальна комісія Академії утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень приймальної комісії становить один рік.

6.50. Деканат – робочий орган, призначений для оперативного вирішення основних поточних питань діяльності факультету (інституту), коледжу.

Роботу деканату очолює декан факультету (директор інституту), який визначає персональний склад деканату. До складу деканату входить: декан (директор), його заступники, завідувачі кафедр факультету (інституту), профорг факультету (інституту), керівники інших підрозділів факультету (інституту) і секретар деканату.

 

 1. Органи громадського самоврядування АКАДЕМІЇ

7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є загальні збори (конференція) трудового колективу Академії, включно з виборними представниками з числа студентів.

7.2. Кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів загальних зборів (конференції) визначає Вчена рада Академії за погодженням із виборними органами профспілкової організації Академії та органами студентського самоврядування Академії.

7.3. Термін дії повноважень вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії  визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету і не може перевищувати 5 років.

7.4. У складі загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії представлені всі категорії учасників освітнього процесу Академії. Не менше ніж 75 відсотків складу делегатів загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії становлять науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, які працюють в Академії на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами  шляхом прямих таємних виборів, а решту – представники адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу, що працюють в Академії на постійній основі.

Представники науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Академії обираються органами громадського самоврядування навчально-наукових інститутів, факультетів, структурних підрозділів (філій) з числа працівників цієї категорії, включаючи тих науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, які працюють в Академії на постійній основі, а наукову, науково-педагогічну чи педагогічну діяльність у структурних підрозділах Академії здійснюють на умовах погодинної оплати або за сумісництвом (ректор, проректори, учений секретар, завідувач аспірантури, докторантури).

Представники з числа студентів Академії обираються до складу загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії шляхом прямих таємних виборів, порядок проведення яких визначається Положенням про студентське самоврядування в Академії.

Представники адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Академії, які працюють у ній на постійній основі, обираються загальними зборами (конференцією) адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Академії, порядок скликання та норми представництва якої визначаються Вченою радою Академії.

7.5. Загальні збори (конференція) трудового колективу Академії скликається не рідше ніж один раз на рік.

7.6. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії ухвалюються простою більшістю голосів за обов’язкової присутності 2/3 її загального складу та 3/4 кількості делегатів від науково-педагогічних працівників. Порядок голосування під час затвердження рішень визначається загальними зборами (конференцією).

7.7. Загальні збори (конференція) трудового колективу Академії:

1) погоджує за поданням Вченої ради Академії Статут та зміни до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність;

3) розглядає Колективний договір, схвалює його й уповноважує профспілковий комітет працівників Академії підписати договір з ректором від імені трудового колективу;

4) обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

5) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Академії питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії;

6) за обґрунтованим поданням структурних підрозділів Академії розглядає питання щодо обрання представників науково-педагогічних працівників, інших категорій працівників до складу Вченої ради Академії, або їх виведення зі складу Вченої ради Академії;

7) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Академії і Колективний договір;

8) затверджує Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

9) розглядає інші питання діяльності Академії за поданням ректора, Вченої ради Академії, профспілкової організації працівників Академії, профспілкової організації студентів та аспірантів Академії, органів студентського самоврядування.

7.8. Органом громадського самоврядування навчально-наукового інституту, органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, збори (конференція) трудового колективу факультету, включно з виборними представниками з числа студентів, які навчаються у навчально-науковому інституті Академії або на факультеті Академії.

7.9. Кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, збори (конференція)  трудового колективу факультету визначає, відповідно, вчена рада навчально-наукового інституту або вчена рада факультету за погодженням із керівництвом організації навчально-наукового інституту або факультету та органів студентського самоврядування навчально-наукового інституту або факультету.

Не менш як 75 відсотків складу учасників збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, збори (конференція) трудового колективу факультету становлять науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту, науково-педагогічні працівники факультету, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, а решту – представники допоміжно-технічного персоналу навчально-наукового інституту, представники допоміжно-технічного персоналу факультету, які працюють на ньому на постійній основі.

До складу зборів (конференції) трудового колективу навчально-наукового інституту, зборів (конференції) трудового колективу факультету можуть також бути обраними особи з числа науково-педагогічних працівників Академії, які працюють в Академії на постійній основі, а свою діяльність у навчально-науковому інституті, на факультеті здійснюють за сумісництвом чи на умовах погодинної оплати.

Представники з числа студентів навчально-наукового інституту, студентів факультету обираються до складу зборів (конференції) трудового колективу навчально-наукового інституту, зборів (конференції) трудового колективу факультету шляхом прямих таємних виборів, порядок проведення яких визначається Положенням про студентське самоврядування в Академії.

Представники допоміжно-технічного персоналу навчально-наукового інституту, допоміжно-технічного персоналу факультету, які працюють на ньому на постійній основі, обираються загальними зборами допоміжно-технічного персоналу навчально-наукового інституту, загальними зборами допоміжно-технічного персоналу факультету. Порядок скликання та норми представництва цієї категорії працівників у зборах (конференції) трудового колективу навчально-наукового інституту, у зборах (конференції) трудового колективу факультету визначається, відповідно, вченою радою навчально-наукового інституту, вченою радою факультету.

7.10. Збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, збори (конференція) трудового колективу факультету скликаються не рідше одного разу на рік.

7.11. Збори (конференція) трудового колективу навчально-наукового інституту, збори (конференція) трудового колективу факультету:

1) розглядають питання стратегії розвитку відповідного навчально-наукового інституту, факультету;

2) заслуховують щорічно звіт про діяльність директора навчально-наукового інституту, декана факультету та оцінюють її;

3) затверджують річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту, факультету;

4) подають ректору Академії пропозиції щодо відкликання з посади директора навчально-наукового інституту, декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;

5) обирають виборних представників до вченої ради навчально-наукового інституту, вченої ради факультету та розглядають питання щодо їх виведення зі складу вченої ради навчально-наукового інституту, вченої ради факультету;

6) із застосуванням процедури прямого таємного голосування висувають пропозиції Вченій раді Академії щодо кандидатур претендентів для обрання на посаду завідувача кафедри;

7) із застосуванням процедури прямого таємного голосування висувають пропозиції вченій ради навчально-наукового інституту, вченій раді факультету щодо кандидатур претендентів для обрання на посаду директора навчально-наукового інституту, декана факультету;

8) обирають делегатів з числа науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту делегатів з числа науково-педагогічних працівників факультету до складу загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії.

7.12. В Академії та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Академії.

7.13. Студентське самоврядування забезпечує право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, дотримання їх прав та інтересів, а також їх участь в управлінні Академією.

7.14. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Усі студенти, які навчаються в Академії, мають рівні права та можуть обирати і бути обраними в органи громадського самоврядування Академії та органи студентського самоврядування (робочі, дорадчі, виборні тощо).

7.15. Студентське самоврядування в Академії здійснюється на рівні студентської групи, курсу, навчально-наукового інституту, факультету, гуртожитку, Академії  безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів в порядку, визначеному Положенням про студентське самоврядування в Академії.

7.16. Органи студентського самоврядування утворюються відповідно до  Закону України «Про вищу освіту», цього Статуту та Положення про студентське самоврядування Академії.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Академії.

7.17. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

7.18. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Академії.

Органи студентського самоврядування Академії створюються рішенням загальних зборів (конференції) студентів Академії відповідно до Положення про студентське самоврядування в Академії.

За своїм призначенням органи студентського самоврядування можуть носити представницький, виконавчий та контрольно-ревізійний характер.

7.19. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.

7.20. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути відкликані зі своїх виборних посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Академії.

З припиненням особою навчання в Академії припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Академії.

Керівник органу студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

7.21. В Академії діють такі органи студентського самоврядування:

1) Студентська академічна рада Академії, Студентські академічні ради факультетів, Студентські академічні ради навчально-наукових інститутів, інститут старостату та інші самоврядні студентські організації, створені відповідно до законодавства України;

2) Студентська рада Студентського містечка Академії;

3) Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії.

7.22. Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;

4) сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

5) сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

6) беруть участь у співробітництві зі студентами інших закладів освіти і міжнародними організаціями;

7) беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

8) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

9) захищають права та інтереси студентів Академії;

10) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

11) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

12) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

13) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

14) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

15) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, в тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

16) мають право оголошувати акції протесту, повідомивши про це керівництво Академії в тому випадку, коли такі акції проводяться в Академії;

17) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Академії.

7.23. Органи студентського самоврядування Академії беруть участь у прийнятті важливих рішень з питань функціонування та розвитку Академії.

7.23.1. За погодженням зі Студентською академічною радою приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;

2) призначення на посади проректорів Академії, заступників директорів інститутів, заступників деканів факультетів;

3) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються в Академії;

4) поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;

5) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Академії.

7.24. Загальні збори (конференція) студентів Академії:

1) ухвалює Положення про студентське самоврядування Академії, визначає структуру, повноваження та Порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

7.25. Студентська академічна рада може бути зареєстрована як громадська організація відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом.

7.26. Керівництво Академії не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Академії.

7.27. Ректор Академії забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

7.28. Фінансовою основою діяльності органів студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені Вченою радою Академії в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Академією від основної діяльності;

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється загальними зборами (конференцією) студентів Академії. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законодавством України.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік у порядку, визначеному законодавством України.

7.29. Органи студентського самоврядування Академії, навчально-наукових інститутів, факультетів:

1) вживають заходів із забезпечення дотримання прав і законних інтересів студентів Академії з питань забезпечення якості освіти шляхом звернень до органів громадського самоврядування Академії, до керівництва Академією, до органів державної влади та місцевого самоврядування, до студентських, громадських організацій тощо;

2) беруть участь в управлінні Академією з питань організації та забезпечення освітнього процесу у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

3) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань модернізації та удосконалення освітнього процесу;

4) делегують своїх представників до органів громадського самоврядування Академії, органів громадського самоврядування факультету, органів громадського самоврядування навчально-наукового інституту;

5) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

6) вносять пропозиції щодо змісту освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм, удосконалення навчальних планів і модернізації програм навчальних дисциплін;

7) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії з питань, що стосуються організації та забезпечення освітнього процесу;

8) сприяють формуванню у студентів моральних та етичних норм, вихованню гуманізму, пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобіганню вчиненню студентами правопорушень;

9) сприяють розвитку міжнародного студентського співробітництва, організовують спільні заходи з представниками студентства іноземних закладів освіти;

10) інформують і вносять пропозиції до органів громадського самоврядування, керівництва, інших посадових осіб Академії щодо дій або бездіяльності посадових та службових осіб Академії у випадку обмежень, порушень чи попередження порушень прав і законних інтересів студентів Академії;

11) систематично інформують студентство Академії та звітують перед ним про результати (поточні та річні) своєї діяльності, в тому числі фінансової;

12) взаємодіють з усіма органами громадського самоврядування та структурними підрозділами Академії з питань забезпечення дотримання прав і законних інтересів студентів, модернізації та удосконалення освітнього процесу;

13) виконують інші функції, передбачені законодавством України та Положенням про студентське самоврядування в Академії.

7.30. Завдання, функції та особливості діяльності інших студентських громадських організацій визначені у відповідних положеннях про роботу цих організацій.

7.31. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії є частиною системи громадського самоврядування Академії.

7.32. У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Академії.

7.33. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Академії, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

7.34. У своїй діяльності Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керується законодавством України, цим Статутом та Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії.

7.35. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діє на принципах:

1) свободи наукової творчості;

2) добровільності, колегіальності, відкритості;

3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Академії.

7.36. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Академії:

1) приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;

2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;

3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

4) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених перед адміністрацією академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

8) взаємодіють з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

9) виконують інші функції, передбачені законодавством України та Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії.

7.37. За погодженням з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Академії приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь кандидата наук (доктора філософії), з Академії та їх поновлення на навчання.

7.38. Органи управління Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, затвердженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу Академії.

7.39. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії є кошти, визначені Вченою радою Академії.

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Академія здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, іноземними громадянами, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

8.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Академії є:

– участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжакадемічного обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

– участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

– спільна видавнича діяльність;

– надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні, а також підготовка іноземних громадян до вступу до ЗВО України;

– організація спільної підготовки і стажування здобувачів освіти;

– створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними ЗВО, науковими установами, організаціями;

– виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав і міжнародних організацій;

– проведення спільних наукових досліджень і проектів;

– відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими ЗВО та іноземними партнерами;

– залучення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників іноземних ЗВО для участі в педагогічній, науково-педагогічній і науковій роботі у ЗВО України;

– направлення осіб, які навчаються у ЗВО України, на навчання до закордонних ЗВО;

– сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

– здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством України;

– інші напрями і форми, не заборонені законом.

8.3. Підготовка та перепідготовка фахівців, наукових кадрів для зарубіжних країн, підготовка іноземних громадян до вступу до ЗВО здійснюється за міждержавними угодами України, а також за угодами, укладеними Академією з органами влади, організаціями, фірмами, ЗВО інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Академією для забезпечення її статутної діяльності відповідно до власного кошторису і згідно із законодавством України.

8.5. Зовнішньоекономічна діяльність Академії проводиться відповідно до законодавства, через укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

8.6. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності Академії є:

– організація підготовки осіб з кола іноземних громадян до вступу до ЗВО України та осіб з кола громадян України до навчання за кордоном;

– провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів за акредитованими освітніми програмами, а також підготовки наукових кадрів для іноземних держав;

– організація навчання за кордоном;

– виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

8.7. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Академії відповідно до порядку, встановленому чинним законодавством України, і використовується на фінансування діяльності, яка відповідає Статуту Академії.

8.8. Академія має право отримувати від своїх іноземних партнерів кредити, гранти, допомогу тощо.

 1. МАЙНо та кошти АКАДЕМІЇ

9.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Академії складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

9.2. Академія має право власності щодо:

9.2.1. грошових коштів, майна, інших об’єктів власності, переданих Засновником (Засновниками) до статутного капіталу Академії;

9.2.2. грошових коштів, майна, інших об’єктів власності, переданих її Засновниками, фізичними та (або) юридичними особами у формі дарунків, пожертвування або за заповітом;

9.2.3. коштів від власної діяльності та придбаних на них об’єктів власності;

9.2.4. коштів, отриманих як компенсація затрат на навчання;

9.2.5. коштів від продажу і реалізації поліграфічної та іншої навчальної та наукової продукції, а також плати за оренду приміщень, споруд, обладнання.

9.3. Статутний капітал Академії становить 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень, 00 коп., за рахунок вкладу Засновника.

9.3.1. Громадянин України – Пахлеванзаде Альборз, ідентифікаційний код платника податків 3406111195.

9.4.Статутний капітал Академії включає майно та обігові кошти.

9.5. Академія самостійно володіє, користується та розпоряджається коштами і майном, придбаним за рахунок надходжень, одержаних внаслідок господарської або науково-дослідної діяльності, а також за рахунок благодійних і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

9.6. Фінансування діяльності Академії здійснюється за рахунок:

9.6.1. коштів Засновника (Засновників), у тому числі внесків до статутного капіталу;

9.6.2. коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, атестацію і підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод та надання інших платних послуг, одержаних як покриття витрат на навчання;

9.6.3. коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт і експертних послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб;

9.6.4. використання відрахувань підрозділів, фірм, підприємств, створених за участю Академії;

9.6.5. надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

9.6.6. кредитів і позик банків, валютних надходжень, депозитних вкладів та доходів від них, дивідендів, одержаних від цінних паперів;

9.6.7. добровільних грошових внесків і пожертвувань, матеріальних цінностей, одержаних від організацій та окремих громадян;

9.6.8. надходжень, отриманих за використання символіки Академії;

9.6.9. інших не заборонених законодавством джерел надходжень.

9.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Академія для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

9.8. Оподаткування отриманих Академією коштів від господарської діяльності здійснюється в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

9.9. Усі отримані кошти Академії повинні використовуватись згідно з кошторисом на відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат, виплату заробітної плати, матеріальне стимулювання, утримання та оновлення основних фондів, соціальний розвиток відповідно до чинного законодавства України.

9.10. Кошти в іноземній валюті, що надходять від нерезидентів України на покриття освітніх витрат та інші види діяльності, зберігаються на валютному рахунку Академії.

9.11. Академія самостійно визначає необхідний розмір основних та оборотних фондів.

9.12. Академія самостійно організовує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, веде статистичну звітність згідно з встановленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності, забезпечуючи своєчасний та повний облік і зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що надходять з усіх джерел, їх цільове використання з поданням відповідних звітів, встановлених законом, до відповідних державних органів.

9.13. Кошторис доходів та витрат Академії формується за джерелами та витратами (цільове направлення), приймається вченою радою, схвалюється Засновником (Засновниками) підписується ректором Академії, оприлюднюється в установленому законодавством України порядку.

9.14. Ректор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за цільове використання коштів за статтями єдиного кошторису доходів та витрат Академії.

9.15. Головний бухгалтер несе відповідальність перед ректором за виконання статей кошторису Академії та щоквартально інформує вчену раду про виконання кошторису по доходам та витратам Академії.

9.16. Доходи Академії використовуються для фінансування видатків на утримання Академії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.17. Академії забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників, працівників Академії (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ним осіб.

9.18. Академія відповідно до законодавства України та Статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги.

Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання латних послуг окремими структурними підрозділами академії, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та цього Статуту.

9.19. Академія самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг. Таке розпорядження включає себе право відкрити поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

Кошти, отримані Академією як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання освітніх послуг та інших послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

Кошти в іноземній валюті, що надходять від нерезидентів на покриття освітніх витрат та інші види діяльності, зберігаються на валютному рахунку Академії.

Грошові кошти, які надходять до Академії, використовуються відповідно до затвердженої бюджетної класифікації.

9.20. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи виготовлення документу про освіту та додатку до нього, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між Академією та фізичною (юридичною) собою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Типовий договір, що укладається між Академією та фізичною (юридичною) собою, яка замовляє платну освітню послугу, на строк навчання, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9.21. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється Академією в національній валюті України (крім здобуття вищої освіти, підвищення кваліфікації іноземцями).

Розмір плати за весь термін навчання або за надання додаткових освітніх послуг оприлюднюється в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

9.22.   Академія в межах кошторису забезпечує умови для самостійного розвитку трудового колективу, передбачені в Колективному договорі.

Оплата праці в Академії здійснюється згідно з чинним трудовим законодавством України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, міжгалузевими, галузевими угодами, Колективним договором, контрактами, договорами цивільно-правового характеру.

9.23. Стипендіальний фонд Академії використовується відповідно до загальнодержавних нормативних актів та документів Академії;

9.24. Академія у межах, визначених законодавством України, та відповідно до цього Статуту має право:

1) отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (у тому числі благодійних) та фізичних осіб;

2) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

3) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Академії, а також для власної господарської діяльності;

4) розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

5) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

6) спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників Академії та осіб, які навчаються в Академії.

9.25. Академія має право на користування пільгами по сплаті податків,зборів, митних платежів, інших платежів до державних та місцевих бюджетів, що встановлені для закладів вищої освіти Податковим кодексом України та іншими актами законодавства.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АКАДЕМІЇ

10.1. Зміни до цього Статуту (нова редакція Статуту) приймається конференцією трудового колективу Академії, затверджується та підписується Засновником (Засновниками) Академії, і набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

10.2. Статут Академії, затверджений та підписаний Засновниками Академії діє безстроково.

10.3. Питання, що не врегульовані цим Статутом, Академія керується чинним законодавством України та іншими внутрішніми актами Академії.

 1. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЇ

11.1. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію Академії ухвалюється Засновником або Загальними Зборами Засновників Академії.

11.2. При реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення) Академії вся сукупність її  прав та обов’язків переходять до її правонаступників.

11.3. Ліквідація (реорганізація) Академії здійснюється ліквідаційною комісією (комісією з реорганізації), призначеною Засновником (Засновниками) Академії. До ліквідаційної комісії переходять повноваження всіх органів управління Академії. Термін проведення ліквідації та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються Засновником (Засновниками) Академії відповідно до законодавства України.

11.4. Реорганізація чи ліквідація Академії не повинна порушувати права таінтереси осіб, які навчаються в Академії. Обов’язок щодо вирішення всіх питань провадження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Засновника (Засновників) Академії.

11.5. У разі припинення Академії (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Академії, що залишились після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообовязкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляються ліквідаційною комісією між засновником (засновниками) Академії пропорційно їх частці у статутному капіталі Академії. Активи та майно Академії набуті Академією після прийняття змін в Податковому кодексі України (Закон України № 652-VIII від 17.07.2015 р.) передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій установі (організації) відповідного виду на умовах, визначених Засновником (Засновниками).

11.6. Академія вважається реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення її діяльності.

 

 

 

Засновник Одеської міжнародної академії

_______________________                          Пахлеванзаде Альборз

«27» січня 2020  року

Кошик для покупок